• Bulancak booked.net
    +28°C

Özel İmalat Faturalarının Tasdiki

Özel İmalat Faturalarının Tasdiki1. AMAÇ:
Bu prosedür; standart üretimi yapılamayan ve özel olarak üretilen malzeme ve emtiaları içeren faturaların Bilirkişiler vasıtasıyla incelenmesinin sağlanması ile ilgili yöntemleri tanımlar.
2. TANIMLAR:
Özel İmalat: Özel bir teknik şartnamesi bulunan, belirli teknik spesifikasyonları olan, standart üretimi yapılamayan ve özel olarak üretilen malzeme ve emtialardır.
3. UYGULAMA:
Tasdik edilmesi talep edilen özel imalat faturaları bir dilekçe ekinde ve malzemelerin tanım ve özellikleri faturaya tam olarak işlenmiş şekilde teslim alınır. Tasdik amacı ile getirilen faturaların Odamız sorumluluk sahası içerisindeki firmalar tarafından düzenlenip düzenlenmediği kontrol edilir. Bayındırlık ve Iskan Bakanlığı İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları kitapçığında bulunmayan veya muhteviyatı özel imalat kapsamında olan resmi alımlarla ilgili faturalar için Bilirkişi listelerinden atama yapılır. Bilirkişi ile yerinde veya teknik çizim ve bilgiler üzerinden yapılan inceleme neticesinde fatura fiyatları uygunsa TOBB Kanunu Muamelat Yönetmeliğinin ilgili maddesi gereğince onay işlemi yapılır. Fatura bilgileri Oda Karar Defterine (SPB19-08-F01) yazılır ve bilirkişinin imzasına sunulur. Fatura tasdik bedelinin Muhasebe Müdürlüğü veznesine yatırılması sağlanır. Onay işlemi tamamlanan faturanın aslı talepte bulunan firmaya verilir, fotokopileri ise Odamız arşivinde saklanmak üzere alınır.